Z dniem 1 czerwca 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia, jakie musi posiadać każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą.

W świetle nowych przepisów takie ubezpieczenie mają obowiązek posiadać wszyscy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą – zarówno w formie podmiotu leczniczego, a także, jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Praktyka fizjoterapeutyczna musi spełniać określone warunki prowadzenia działalności leczniczej – jednym z nich jest obowiązek posiadania od 1 czerwca 2019 roku odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej OC.

OC obowiązkowe fizjoterapeuty – sumy ubezpieczenia

Polisa ubezpieczenia OC dla podmiotu leczniczego musi posiadać wyższe sumy ubezpieczenia – min. 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Natomiast dla praktyki fizjoterapeutycznej kwoty te wynoszą odpowiednio – 30 tys. euro i 150 tys. euro.

Na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej fizjoterapeuci mają czas do 31.10.2019. Do tego czasu muszą zdecydować czy zarejestrują podmiot leczniczy, czy praktykę fizjoterapeutyczną (indywidualną lub grupową). Data wpisu do rejestru oznacza zarazem konieczność posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Warto również pamiętać, że każdy fizjoterapeuta zatrudniony na etacie może oczywiście zawrzeć OC dobrowolne i rozszerzyć je o dodatkowe klauzule.

INTER Fizjoterapeuta

Wszystkim fizjoterapeutom polecamy dedykowany pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuta, dostępny już u specjalistów Bernat Ubezpieczenia. Pakiet jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych, powstał w wyniku ścisłej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i posiada rekomendację Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Do wyboru mamy różne warianty ochrony ubezpieczeniowej, tj. OC obowiązkowe, ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW czy ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta. Specjaliści Bernat Ubezpieczenia doradzą, jaki zakres ubezpieczenia jest najbardziej optymalny w Twojej sytuacji.

OC obowiązkowe fizjoterapeuty

Obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie z Rozporządzeniem MF). Minimalna suma gwarancyjna to 75 000 euro/ 350 000 euro dla podmiotu leczniczego i 30 000 euro/ 150 000 euro dla praktyki fizjoterapeutycznej.

Sumy ubezpieczenia obowiązkowego OC fizjoterapeuty nie zawsze są wystarczającym zabezpieczeniem potrzeb fizjoterapeuty, dlatego w produkcie INTER Fizjoterapeuta możemy zwiększyć sumę gwarancyjną nawet do 200 000 euro/350 000 euro.

Ponadto bezskładkowo możemy rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 10 zabiegów dodatkowych pod warunkiem ukończenia w tym zakresie odpowiednich kursów lub szkoleń oraz posiadania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

OC dobrowolne fizjoterapeuty

To ubezpieczenie dla fizjoterapeutów, którzy są zatrudnieni np.: na etacie. W takim przypadku trzeba pamiętać, że nie za wszystkie szkody zapłaci pracodawca. Ponadto, nawet jeśli za określone szkody zapłaci Towarzystwo Ubezpieczeń – może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania! Dlatego tak ważny jest wybór ubezpieczenia o odpowiednim zakresie.

Produkt INTER fizjoterapeuta zabezpiecza wszystkie sfery działalności:

 • posiadanie podmiotu leczniczego/praktyki – gabinetu fizjoterapeutycznego;
 • umowy o pracę;
 • umowy cywilnoprawne – zlecenia;
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

OC dobrowolne fizjoterapeuty chroni także przed skutkami szkód w mieniu pacjenta, szkód w wynajmowanym gabinecie oraz związanych z posiadaniem gabinetu (np. zalanie sąsiadów).

Ubezpieczenie możemy rozszerzyć także o następujące klauzule:

 • klauzulę OC najemcy ruchomości (niezbędna w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych, użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.);
 • klauzulę naruszenia praw pacjenta (obejmuje wypłatę odszkodowania z tytułu naruszenia praw pacjenta np. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do zachowania tajemnicy, prawa do poszanowania godności i intymności).

Telefoniczna Asysta Prawna

W przypadku zetknięcia się z agresją pacjenta (agresja słowna, zastraszenie, agresja fizyczna itp.) fizjoterapeuta może skorzystać z pomocy adwokata w kwestii przysługujących mu praw oraz sposobu postępowania w takich sytuacjach.

Ochrona prawna

Dostępna w trzech zakresach: podstawowym, rozszerzonym oraz pełnym.

Pozwala zabezpieczyć się m.in. przed następującymi kosztami:

 • koszty wynagrodzenia adwokata w postępowaniu sądowym, pozasądowym, prokuratorskim;
 • koszty sądowe (w tym: koszty wpisu sądowego, należności dla świadków i biegłych, koszty egzekucji);
 • koszty obrony strony przeciwnej (na mocy wyroku sądu);
 • koszty poręczenia majątkowego (nieoprocentowana pożyczka);
 • koszty postępowania przed sądem dyscyplinarnym;
 • koszty postępowania przed sądem polubownym;
 • koszty postępowania pozasądowego, mediacyjnego;
 • koszty tłumaczenia dokumentów.

INTER Ochrona HIV/WZW z opcją NNW

W zależności od wybranej opcji w zakresie dostępne są następujące opcje:

 • NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu – suma ubezpieczenia nawet do 100 000zł;
 • NNW – śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – suma ubezpieczenia nawet do 50 000zł;
 • Badania na obecność wirusów HIV lub WZW – świadczenie do 2 500zł;
 • Koszt leków antyretrowirusowych HIV – świadczenie do 10 000zł;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV – świadczenie do 200 000zł;
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW – świadczenie do 20 000zł.

Klauzula Agresja Pacjenta

Obejmuje szkody bez trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. pobicie ze stłuczeniami i zasinieniami).

INTER Tour 365

INTER Tour 365 to dedykowane fizjoterapeutom ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance w trakcie podróży. W zakresie obejmuje także ubezpieczenie NNW za granicą i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w czasie podróży.

Atuty ubezpieczenia to m.in.: zakres terytorialny – cały świat, objęcie ubezpieczeniem Ubezpieczonego oraz rodziny (w tym Partnera), która z nim podróżuje, polisa zawarta jest na rok z nielimitowana liczbą wyjazdów (jednorazowa podróż nie może trwać dłużej niż 45 dni).

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, nie jesteś pewien, jaki zakres ubezpieczenia OC fizjoterapeuty i ubezpieczeń dodatkowych będzie odpowiedni w Twoim przypadku, skontaktuj się ze specjalistami Bernat Ubezpieczenia. Doradzą Ci, jak najlepiej dobrać zakres ubezpieczenia, by odpowiadał Twoim potrzebom i był przyjazny dla Twojego portfela.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

 • telefonicznie – pod numerem (52) 357 04 17;
 • mailowo – pod adresem: inowroclawubezpieczenia@gmail.com;
 • osobiście – w naszym biurze Bernat Ubezpieczenia w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6A (I piętro).

Zapraszamy!

Źródło: www.interpolska.pl


Bernat Ubezpieczenia Inowrocław 

ul. Świętokrzyska 6A, 88-100 Inowrocław
inowroclawubezpieczenia@gmail.com

Znajdź nas na Fb!


Bernat Ubezpieczenia

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej wykorzystujemy, by pomóc Ci poznać pozytywną stronę ubezpieczeń - w naszym serwisie znajdziesz praktyczne porady i artykuły oraz bogatą ofertę ubezpieczeń różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! :)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.