Regulamin serwisu bernatubezpieczenia.pl

 • I (Postanowienia wstępne)
 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204),
  • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Krzysztof Bernat, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 6A, 88-100 Inowrocław, NIP: 5561066944, REGON: 092352055

Zwane dalej łącznie „Usługodawcą”, ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony bernatubezpieczenia.pl (zwany w dalszej części: „Regulaminem”).

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu bernatubezpieczenia.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem tego Serwisu, w szczególności umożliwiającego kontakt z agentem Usługodawcy, pobranie druków drogą elektroniczną.
 2. Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest każdy użytkownik Serwisu.
 3. Usługobiorcą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca Usługi oferowane w serwisie.
 4. Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne dane znajdujące się w Serwisie chronione są prawami autorskimi. Usługodawca, będący autorem treści w Serwisie, posiada wszelkie prawa do zawartości plików Serwisu, włącznie z prawem do ich kopiowania – w tym zdjęć, grafik, tekstów, oprogramowania, dokumentacji i wszelkich innych danych autorstwa Usługodawcy nazywanych dalej Materiałami.
 5. Użycie skopiowanych lub pobranych Materiałów w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 • II (Warunki korzystania z Serwisu)
 1. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z oferowanych Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfikacją danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • – powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,
  • – powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe,
  • – powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do niej przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.
 • III (Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną)
 1. Usługodawca świadczy Usługi, realizowane na zlecenie Usługobiorcy, będące w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługami świadczonymi drogą elektroniczną, zwanymi dalej pojedynczo Usługą.
 2. W celu realizacji Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Serwis, w którym Usługobiorcy mogą po spełnieniu warunków koniecznych do realizacji Usługi skorzystać z Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom także dostęp do innych funkcjonalności, o których mowa w § IV ust. 2.
 4. Dla skorzystania z poszczególnych Usług w Serwisie niezbędne jest podanie przez Użytkownika, w zależności od Usługi:
  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
 • IV (Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną)
 1. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę jedynie Usługobiorcom, którzy spełnili warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu danej Usługi.
 2. Spółka udostępnia Użytkownikom w Serwisie funkcjonalności takie jak:
  1. – pobieranie elektroniczne druków,
  2. – kontakt z agentem,
  3. – kalkulatory ubezpieczeń,
  4. – możliwość zadania pytania dotyczącego funkcjonowania Serwisu orazświadczonych Usług,
  5. – możliwość zadania pytania o polisę,
  6. – polecenie serwisu swoim znajomym.
 3. W celu otrzymania informacji o stanie realizacji Usługi, Usługobiorca może udostępnić Usługodawcy swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego. W celu realizacji niektórych Usług Usługobiorca udostępnia Spółce swój adres e–mail. Podając adres e-mail i numer telefonu w celu wskazanym w niniejszym ustępie Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Usług Usługodawcy drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w § I ust.1. niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w § III ust. 4 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu w bazie danych Usługodawcy. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie do realizacji Usługi oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Usługobiorcę – dla celów marketingowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail lub numer(y) telefonu(ów) komórkowego(ych) informacji dotyczących produktów i usług Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 6. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanych dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji i usunięcia.
 8. Usługodawca zobowiązany jest chronić dane osobowe swoich Usługobiorców, w szczególności zachować ich poufność i nie udostępniać ich osobom i podmiotom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców tym osobom i podmiotom może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługobiorcy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • V (Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną)
 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem podania przez Usługobiorcę w Serwisie danych, wskazanych w Regulaminie danej Usługi, z zakresu danych wskazanych w § III ust. 4, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Usługi, chyba że regulamin Usługi stanowi inaczej.
 • VI (Reklamacje)
 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail : inowroclawubezpieczenia@gmail.com
 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Usługi lub niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  • nie dotrzymanie warunków regulaminu Usługi przez Usługobiorcę,
  • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 • VII (Zastrzeżenia)
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwiania Użytkownikowi dostępu do Serwisu jak również do zmian zasad korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z Usług bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników informacje, treści komentarzy oraz wysyłane wiadomości jak też za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług oferowanych w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i udostępnionych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 • VIII (Postanowienia końcowe)
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy nieodpłatnie.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 3 dni od dnia ich umieszczenia w Serwisie.
 4. Zamawianie i realizacja przez Usługobiorców Usług świadczonych przez Usługodawcę po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

© 2017 Bernat Ubezpieczenia Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Krzysztof Bernat