Regulamin promocji „Wakacyjne Rewolucje”

 • Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Wakacyjne Rewolucje” jest właściciel biura ‘Bernat Ubezpieczenia’ reprezentującego firmę Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Krzysztof Bernat, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 6A, 88-100 Inowrocław, NIP 556-106-69-44.
 2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą „Wakacyjne Rewolucje”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w promocji skierowanej do klientów biura Bernat Ubezpieczenia.
 4. Używane definicje:
  1. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Kod promocyjny – kod promocyjny o treści „WAKACYJNE REWOLUCJE 2016” uprawnia do uzyskania nagrody w promocji.
  3. Nagroda – w przypadku zakupu nowej polisy ubezpieczeniowej w biurze Bernat Ubezpieczenia (bądź korzystając z usługi obsługi online) do kwoty 599zł (włącznie)  nagrodę stanowi zestaw gadżetów; w przypadku zakupu polisy ubezpieczeniowej za kwotę 600zł lub wyższą nagrodę stanowi bon premiowy Sodexo o wartości 20zł.
 • Użytkownicy

 1. W Promocji może wziąć udział każdy Uczestnik, który przy okazji podpisywania umowy ubezpieczeniowej poda ustnie bądź pisemnie kod promocyjny „WAKACYJNE REWOLUCJE”.
 2. Przystąpienie do Promocji stanowi równoczesne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz akceptację jego warunków.
 • Zasady promocji

 1. Uczestnik promocji podczas podpisywania nowej polisy ubezpieczeniowej w biurze Bernat Ubezpieczenia (bądź korzystając z obsługi online) podaje kod promocyjny „WAKACYJNE REWOLUCJE”, który uprawnia go do odbioru odpowiedniej nagrody.
 2. Przystąpienie do promocji Polecającego następuje automatycznie, gdy Uczestnik poda kod promocyjny.
 3. Uczestnik otrzymuje nagrodę w postaci zestawy gadżetów za zakup polisy ubezpieczeniowej ze składką do kwoty 599zł (włącznie); w przypadku zakupu polisy ubezpieczeniowej za kwotę 600zł lub wyższą nagrodę stanowi bon premiowy Sodexo o wartości 20zł.
 4. Promocja dotyczy podpisania zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej co jest rozumiane jako polisa wcześniej nie zawierana i nie kontynuowana w biurze Bernat Ubezpieczenia.
 5. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności odbioru bonu Sodexo, reklamacje) mogą być dokonywane tylko przez Uczestnika promocji.
 6. Praw ani obowiązków związanych z uczestnictwem w niniejszej Promocji nie można przenieść na inne osoby.
 7. Za Nagrodę w żadnym wypadku nie przysługuje ekwiwalent ani możliwość zamiany.
 8. W Promocji nie mogą brać udział udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Informacje dotyczące kuponów Sodexo:
  1. kupon może być użyty wyłącznie jako forma zapłaty we wskazanych przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. punktach akceptujących (lista akceptantów dostępna na www.bernatubezpieczenia.pl)
  2. kupon nie podlegą wymianie na gotówkę,
  3. użytkownikowi kuponu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest niższa niż nominał kuponu,
  4. użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką, kartą kredytową lub do zużycia kolejnego kuponu (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest wyższa niż nominał kuponu,
  5. punkty przyjmują wyłącznie kupony nieuszkodzone posiadające wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem,
  6. kupony posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać płatności, ponieważ tracą swoją wartość nominalną.
 • Czas trwania Promocji „WAKACYJNE REWOLUCJE”

 1. Promocja trwa od dnia 23 czerwca 2016 roku do odwołania. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie Promocji oraz jej zakończenia w dowolnym momencie, z uprzedzeniem o tym fakcie uczestników, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej Organizatora bernatubezpieczenia.pl.
 • Reklamacje

 1. Polecający ma prawo zażądać przyznania Nagrody, jeżeli uważa, że brak jego należnego otrzymania wynika z niedopatrzenia leżącego po stronie Organizatora. Takie zgłoszenia reklamacyjne należy przedstawić w biurze Bernat Ubezpieczenia lub wysłać listem poleconym do Organizatora i w każdym przypadku należy dołączyć do niego dowód potwierdzający fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej w biurze Bernat Ubezpieczenia.
 2. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.
 • Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem, Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia.


Zapraszamy! 🙂


Bernat Ubezpieczenia Inowrocław

ul. Świętokrzyska 6A

88-100 Inowrocław

tel. 52 357 04 17

e-mail: inowroclawubezpieczenia@gmail.com

Znajdź nas na Facebook’u!


Bernat Ubezpieczenia

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej wykorzystujemy, by pomóc Ci poznać pozytywną stronę ubezpieczeń - w naszym serwisie znajdziesz praktyczne porady i artykuły oraz bogatą ofertę ubezpieczeń różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! :)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *